To interessante domme på vej i Højesteret

1. marts 2017

I vores nyhedsbrev af 8. december 2016 fortalte vi om to nyligt afsagte domme, der vedrørte optælling af 120-sygedagsreglen i funktionærlovens § 5, stk. 2.

Den ene af de domme, Østre Landsrets dom af 1. november 2016, skal nu for Højesteret, der derfor skal tage stilling til, om en arbejdsgiver var forpligtet til at acceptere medarbejderens tilbud om at stille sin arbejdskraft delvist til rådighed. Arbejdsgiveren afviste medarbejderens tilbud, og talte derfor de efterfølgende sygedage med som hele sygedage. Medarbejderen mente, at der kun skulle ske optælling i halve sygedage, i medfør af medarbejderens tilbud, og at arbejdsgiveren derfor var afskåret fra at medregne dem som hele sygedage.

Landsretten gav arbejdsgiveren medhold, men Procesbevillingsnævnet har altså nu givet tilladelse til, at dommen kan indbringes for Højesteret, som vil afgøre spørgsmålet én gang for alle.

Procesbevillingsnævnet har også givet tilladelse til, at en anden interessant dom, hvor en ikke-overenskomstdækket virksomhed havde afskediget en arbejdsmiljørepræsentant, kan indbringes for Højesteret.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at en valgt arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Det har gennem tiden været genstand for debat, om der i dette ligger et ”hul” i forhold til virksomheder uden overenskomstdækning.

Østre Landsret har imidlertid afsagt en dom i august sidste år, hvori det er lagt til grund, at reglerne for tillidsmandsbeskyttelse i den dominerende overenskomst på området i så fald skal finde anvendelse, også selvom den konkrete virksomhed ikke i øvrigt er omfattet af dens regler. Det bliver interessant at se, om dommen vil blive stadfæstet, eller om arbejdsgiversiden, der forventes at anke dommen, vil få medhold i, at der alene kan støttes ret på regler for tillidsrepræsentanter i overenskomster, som virksomheden konkret har tiltrådt.

Ovenstående er alene et nyhedsreferat til læserne af Kooperationens nyhedsbrev. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning