Tal pænt eller bliv opsagt

19. juli 2018

Sagen angik berettigelsen af en virksomheds bortvisning den 10. juni 2015 af en medarbejder. Medarbejderen var udeblevet fra arbejde grundlovsdag. Som anført af byretten måtte det efter bevisførelsen lægges til grund, at grundlovsdag ikke var en lukkedag hos virksomheden, og at medarbejderens udeblivelse fra arbejde grundlovsdag 2015 beroede på en misforståelse herom. Der var således ikke tale om, at medarbejderen vægrede sig ved at arbejde den pågældende dag. Herefter tiltrådte landsretten, at udeblivelsen ikke i sig selv indebar en sådan misligholdelse af ansættelsesforholdet, at der kunne ske bortvisning af medarbejderen, ligesom udeblivelsen ikke i sig selv ville have kunnet begrundet en opsigelse.

Landsretten fandt det dog bevist, at medarbejderen under telefonsamtalen med arbejdsgiveren den 9. juni 2015 kaldte denne "et røvhul af en chef" eller lignende. Medarbejderen og arbejdsgiveren havde et privat venindeforhold, når de ikke var på arbejde, og telefonsamtalen fandt sted om aftenen uden for arbejdstid, mens medarbejderen befandt sig på sin bopæl. Der var ikke tale om en samtale, som blev overhørt af kollegaer eller andre med relation til arbejdspladsen. På denne baggrund tiltrådte landsretten, at medarbejderens sprogbrug over for arbejdsgiveren under telefonsamtalen ikke udgjorde så grov en misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det kunne berettige bortvisningen af medarbejderen. Landsretten fandt imidlertid, at medarbejderens sprogbrug under telefonsamtalen var af en illoyal karakter, der ville have berettiget arbejdsgiveren til at opsige medarbejderen med sædvanligt opsigelsesvarsel, uden at medarbejderen i den anledning ville have krav på godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b.

Medarbejderen havde herefter krav på erstatning for løn inklusiv pension i opsigelsesperioden samt feriegodtgørelse heraf, men ikke krav på godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b. I forhold til et spørgsmål om godtgørelse i henhold til lov om ansættelsesbeviser tiltrådte landsretten byrettens fastsættelse af godtgørelsen i henhold til lov om ansættelsesbeviser. Medarbejderens krav toges herefter til følge for så vidt angik 161.325,35 kr.

Kilde: Østre Landsrets dom af 18. maj 2018

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.