Syge og barselsdagpenge ved COVID-19

9. december 2021

Adgang til sygedagpenge og barselsdagpenge ved COVID-relateret fravær
Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven er netop blevet vedtaget. Loven træder i kraft den 16. december 2021. Loven udspringer af en trepartsaftale, der blev indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og regionerne den 23. november 2021.

Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag
Med lovændringen kan arbejdsgivere igen få tidligere sygedagpengerefusion ved COVID-19 relateret fravær, idet der indføres en midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden, der giver arbejdsgivere ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er dokumenteret smittede med COVID-19. Ændringen er gældende fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. 

Med ordningen får arbejdsgivere ligeledes ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet. Det samme gælder, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes, at medarbejderen er i isolation i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger om nær kontakt til en nær kontakt til en person smittet med COVID-19. Personer, der er omfattet af ordningen som ”nær kontakt”, der skal gå i selvisolation, skal på tro og love erklære, at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af ”nære kontakter”. På nuværende tidspunkt er det som hovedregel ikke-vaccinerede nære kontakter, der anbefales selvisolation. Det er et krav, at personen ikke kan arbejde hjemmefra.

Vær opmærksom på at personer med symptomer, der ikke konstateres smittede ved en COVID-19 test, ikke er omfattet af ordningen. 

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn 
Derudover genindføres ordningen med barselsdagpenge til forældre til børn, der hjemsendes som følge af COVID-19. Ordningen omfatter forældre til børn, der er smittede med COVID-19 eller som følge af et eller flere konkrete COVID-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes, uden selv nødvendigvis at have symptomer på COVID-19 i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem. Datoen for hjemsendelsen skal fremgå.

Ordningen omfatter forældre til børn i alderen til og med 13 år. Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag. De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn eller holdes ferie for samme dag.

Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse samt selvstændige. Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering, som de kan bruge i forbindelse pasning af barnet.

Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.

Vær opmærksom på at loven alene gælder i de tilfælde, hvor hjemsendelse skyldes konkrete smittetilfælde på den enkelte institution/skole. Loven dækker således ikke hjemsendelse i forbindelse med den generelle nedlukning som Folketinget netop har vedtaget og som er gældende fra den 15. december 2021.

Læs lovforslaget som vedtaget