Opsigelse af tillidsmandskandidater

15. februar 2018

Fagligt Fælles Forbund indklagede et rengøringsfirma for Arbejdsretten for organisationsfjendtlig virksomhed ved at have afskediget bl.a. to ansatte A og B, der var medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, og som var i færd med at opstille til hvervet som tillidsrepræsentant og suppleant.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at virksomheden som følge af Region Syds beslutning om at lukke hospitalet i Fredericia samt den psykiatriske afdeling på hospitalet i Kolding fandt det nødvendigt af driftsmæssige grunde at foretage en personalereduktion, og at virksomheden i den forbindelse forsøgte at begrænse antallet af afskedigelser ved at omplacere medarbejderne mellem hospitalerne.

Retten lægger endvidere efter vidnernes forklaringer samt kalenderfortegnelser til grund, at beslutningerne om omplacering og afskedigelser blev truffet midt i december 2016, og at beslutningen om at afskedige A og B skete efter en vurdering af deres sygefravær og kvaliteten af deres arbejde.

Efter de nævnte vidners forklaringer, der understøttes af forklaringerne fra de øvrige vidner, der ikke havde orienteret ledelsen om personalets overvejelser om en tillidsrepræsentant, lægger retten endelig til grund, at arbejdsgiveren ikke ved beslutningen om afskedigelse og selve afskedigelserne, der fandt sted ved brev af 5. januar 2017, var bekendt med drøftelserne om at vælge en tillidsrepræsentant. Arbejdsgiveren var derfor heller ikke bekendt med, at A og B på et møde den 5. januar 2017 stillede op som henholdsvis tillidsrepræsentant og suppleant.

Retten finder det herefter ikke godtgjort, at afskedigelserne af A og B var begrundet i deres faglige aktiviteter, og afskedigelserne kan derfor ikke anses for at være i strid med Hovedaftalens § 1 om organisationsfjendtlige handlinger.

Kilde: Arbejdsrettens dom af 6. februar 2018.

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.