Nye muligheder for arbejdsfordeling

11. september 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 30. august 2020 indgået en aftale om arbejdsfordeling på virksomheder, der er ramt økonomisk af følgerne af corona. Aftalen er indgået i forbindelse med, at ordningen om lønkompensation er udløbet. Aftalens hovedpunkter er nu, den 10. september 2020, stadfæstet i ”Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19”.

Loven træder i kraft den 14. september 2020 og skal foreløbig gælde året ud. Ordninger om arbejdsfordeling skal være med til at forebygge afskedigelser. Ordningen vil blive evalueret i november 2020, hvor der også tages stilling til en evt. forlængelse.

Anvendelse og udbredelse

Ordningen om en ny midlertidig arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked er et supplement til den eksisterende arbejdsfordelingsordning. Den nye ordning gælder dog alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område. Loven har altså et bredere område, end vi hidtil har set.

Har den ansatte ikke tidligere været medlem af en A-kasse er der mulighed for ekstraordinær indmeldelse. Den ansatte skal indbetale tre måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning.
Arbejdsfordelinger efter den nye midlertidige ordning skal være sat i gang senest den 31. december 2020. Arbejdsfordelingerne kan fortsætte ind i 2021 dog højest med en varighed på op til fire måneder. Arbejdsfordelingen skal anmeldes, men ikke godkendes af jobcenteret/Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Den nye ordning

Ud over at den nye ordning dækker et større område (de ikke-overenskomstdækkede områder) og giver ansatte uden tidligere A-kasse medlemskab mulighed for at ”reparere” på dette, så har man i loven og trepartsaftalen også indført nogle forhold, vi ikke tidligere har haft i en arbejdsfordeling:

  • Fast arbejdsgiverbidrag Arbejdsgiver skal betale tre G-dage om måneden pr. medarbejder, der er i arbejdsfordelingsordningen. Arbejdsgiver udbetaler de tre G-dage til den ansatte sammen med den ordinære løn. Den ansatte får ikke dagpenge de tre dage. I de tre G-dage betaler staten differencen mellem de forhøjede dagpenge og den almindelige sats for G-dage (881,- kr. pr. dag).
  • Forhøjede dagpenge til den ansatte Ansatte i arbejdsfordeling, der får dagpenge, får i den nye ordning et forhøjet beløb svarende til 143,50 kr. i timen (23.000 kr. for en fuldtidsledig).
  • Større fleksibilitet De hidtidig anvendte skabeloner med fast arbejdsfordeling er erstattet med et mere fleksibelt krav om, at der blot skal være en gennemsnitlig ledighed mellem 20 % og 50 % målt over fire uger (i forhold til aftalt arbejdstid). Arbejdsfordelingen vil i fire-ugers perioden skulle anvende en given procentsats. Det er muligt at ændre i den gennemsnitlige ledighed i efterfølgende fire ugers perioder.
  • Tidligere arbejdsfordeling En ophørt arbejdsfordeling efter den ”gamle” ordning er ikke til hindring for en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning. På den samme virksomhed (p-nummer) kan man dog ikke anvende arbejdsfordelinger efter forskellige ordninger på samme tid.

Iværksættelsen af arbejdsfordeling

Iværksættelsen af arbejdsfordeling skal være sagligt og driftsmæssigt begrundet. Det vil sige, at virksomheden skal være berørt af covid-19. Virksomheden må ikke i en periode med arbejdsfordeling benytte sig af vikarer fra vikarbureauer.

Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere efter de regler, der gælder i samarbejdsaftaler eller tilsvarende aftaler. Iværksættelsen af den nye midlertidige arbejdsfordeling skal være sagligt begrundet, ligesom vi allerede kender det fra arbejdsfordelinger i dag.

Hvis en ansat ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter denne ordning, må virksomheden beslutte, om den ansatte skal afskediges. Det gælder også, hvis en virksomhed vil øge tiden med ledighed i den næste fire-ugers cyklus. De ansatte vil i begge tilfælde have 24 timer på en hverdag til at tage stilling til, om de ønsker at indgå i ordningen.

De ansatte i arbejdsfordelingen

I perioder, hvor den ansatte er omfattet af en arbejdsfordeling, har den ansatte sædvanlige arbejdsvilkår for de timer, der arbejdes og optjener fuld anciennitet i hele perioden. 

En ansat i arbejdsfordeling kan ikke opsiges på baggrund af forhold, der lå til grund for etableringen af arbejdsfordelingen (typisk manglende arbejdsopgaver). Opsiges den ansatte af andre årsager (fx sygdom eller samarbejdsproblemer), så vil vilkårene i opsigelsesperioden være de oprindelige gældende arbejdsvilkår (altså vilkårene forud for etableringen af arbejdsfordelingen). Den ansatte i en arbejdsfordeling kan selv fratræde under en arbejdsfordeling. I så fald kan det ske uden forudgående opsigelsesvarsel. 

I den periode, den ansatte er hjemme på arbejdsfordeling, vil den ansatte kunne efteruddanne sig på dagpenge. Derudover bruger ansatte i arbejdsfordeling ikke af deres dagpengeret.

Samtidig med indførsel af det faste arbejdsgiver bidrag er de almindelig to G-dage (godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag) for arbejdsfordelinger (fortsat) suspenderet. Virksomheder, der pr. den 31. august 2020 har en igangværende arbejdsfordeling efter den ”gamle” ordning, kan overgå til den nye midlertidige ordning inden udgangen af september 2020 og få en G-dagsrabat. Virksomhederne skal ikke betale G-dage den første måned, men betale to G-dage pr. måned i resten af 2020.

Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 14. september 2020. Idet den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning udgør et supplement til den eksisterende ordning, kan der i hele perioden fortsat iværksættes arbejdsfordelinger efter den eksisterende ordning.

Læs den nye lov her.

Læs trepartsaftalen her.