Ny vejledning om konsortiesamarbejde

20. juli 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et udkast til en opdateret version af vejledningen ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” i høring. Konkurrencerådet har godkendt udkastet og skal også godkende det endeligt, når høringen er afsluttet. Vejledningen er rettet mod virksomheder, der overvejer at gå sammen i et konsortium.

Den oprindelige vejledning er fra 2014, og erhvervslivets organisationer har efterspurgt en opdatering, idet det har meget svært at forstå de nuværende regler, såvel som at det ikke har været muligt, at få en forhåndstilkendelgivelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt et kommende konsortie var lovligt eller ej.

Udkastet til vejledningen indeholder blandt andet information om de overvejelser, virksomheder skal gøre sig, når de overvejer at byde på en opgave sammen med en eller flere andre virksomheder. Vejledningen burde gøre det lettere for virksomhederne, når de skal afgøre, om dannelsen af et konsortium er konkurrencebegrænsende og dermed i strid med konkurrenceloven.

Hvad er et konsortium

Et konsortium er et samarbejde mellem virksomheder. Som oftest vil der være tale om, at konsortiedeltagerne går sammen om at udføre en offentlig eller privat opgave.

Mange samarbejder og konsortier vil være lovlige i forhold til konkurrencereglerne. Det kan enten være, fordi deltagerne ikke er konkurrenter i forhold til opgaven, eller fordi fordelene for blandt andre kunderne ved at gå sammen, overstiger de konkurrencemæssige ulemper.

Så længe deltagerne ikke er konkurrenter, vil selve det, at de danner et konsortium, normalt ikke i sig selv være problematisk i forhold til konkurrencereglerne.

Hvis der derimod er tale om, at deltagerne er aktuelle eller potentielle konkurrenter, skal det vurderes, om konsortiet har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

Hvis det er tilfældet, og konsortiet ikke er omfattet af bagatelreglerne eller af en gruppefritagelse, vil konsortiet alene være lovligt, hvis det medfører effektivitetsfordele. Gevinsterne skal endvidere komme forbrugerne til gode, og samarbejdet og de konkurrencebegrænsende elementer i samarbejdet må ikke gå videre end det, der er nødvendigt for at løse opgaven.