Mangler for 200 millioner kroner

26. juli 2017

En entreprenør har en pligt til at afhjælpe mangler, og en bygherre kan derfor kræve erstatning for afhjælpningsomkostninger, hvis entreprenøren ikke opfylder sin afhjælpningspligt.

Men er afhjælpningsomkostningerne imidlertid disproportionale i forhold til bygherrens behov for afhjælpning, bortfalder afhjælpningspligten. Men til gengæld har bygherren så krav på afslag i kontraktsummen som et plaster på såret.

Voldgiftsretten har her før sommerferien afsagt en kendelse om netop denne problematik. Sagen drejede sig om et større hotelbyggeri, hvor facaderne, herunder projektering og facadelukning, var udbudt som en selvstændig storentreprise. I kontraktmaterialet var der blandt andet oplysninger om, hvilke U-værdier der skulle til for at opfylde bygherrens varmeisoleringskrav.

Imidlertid viste det sig forskellige mangler ved byggeriet, herunder alt for høje U-værdier i facaderne, der medførte et forøget varmetab, og sagen blev indbragt for Voldgiftsretten.

En skønsmand kom frem til at afhjælpning af manglerne i den pågældende storentreprise ville beløb sig til 200 mio. kr., der reelt svarede til at omgøre hele entreprisen. Parterne var enige om, at entreprenørens afhjælpningspligt bortfaldt på grund af manglernes beløbsmæssige størrelse, men bygherren krævede afslag i kontraktsummen samt erstatning, i det bygherren også mente at entreprenøren havde handlet ansvarspådragende. Samlet krævede bygherren afslag på 70 mio. kr. for fremtidige forøgede varmeudgifter og derudover 2,7 mio. kr. i erstatning for allerede afholdte merudgifter til varme.

Voldgiftsretten kom i sin kendelse frem til, at bygherren fik tilkendt et samlet beløb på 6 mio. kr., mod bygherrens samlede krav på 72,5 mio. kr.

Den hidtidige tommelfingerregel, indenfor reglerne om afslag i entreprisesummen på grund af mangler, nemlig kapitalisering til cirka 33 % af afhjælpningsomkostningerne, blev således ikke lagt til grund i denne kendelse.

Bygherren fik som nævnt kun godkendt en kapitalisering på 10 %. Det vil således fremover blive interessant at se, om voldgiftsretten følger denne nye praksis med at anvende en kapitaliseringsfaktor på 10 % for opgørelsen af udgifter ved udmåling af både afslag og erstatning i byggesager.