Kendelse om renteberegning i AB

3. juni 2021

Den 13. april 2021 har Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg taget stilling til en række principielle spørgsmål vedrørende den offentlige bygherres betalinger.

Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at hvis en bygherre betaler for sent, har entreprenøren efter AB 92/AB18 og ABT 93/ABT 18 krav på renter helt tilbage fra den dag, hvor bygherren modtog entreprenørens faktura. Dette skyldes, at betalingsfristen i standardvilkårene har karakter af såkaldte ”løbedage”.

Det fremgår af kendelsen, at:

  • Såfremt sidste rettidige betalingsdag falder på en weekend eller helligdag, udsættes sidste rettidige betalingsdag ikke til førstkommende hverdag.
  • Medmindre andet er aftalt anses betaling i entrepriseforhold (først) for sket, når betalingen er kommet frem til entreprenøren. Det vil i praksis sige, når beløbet er indgået på entreprenørens konto.
  • Offentlige myndigheder skal – uanset hvad – altid betale inden for 30 kalenderdage, regnet fra entreprenørens anmodning om betaling til entreprenøren har det skyldige beløb til rådighed.

Har man som entreprenør en aftale med en offentlig bygherre, vil voldgiftsafgørelsen fra april 2021 kunne betyde, at man kan gøre krav på efterbetaling af renter gældende.

Desuden betyder voldgiftsafgørelsen, at de offentlige bygherrer fremadrettet, herunder i forbindelse med udbud af nye kontrakter, bør sikre sig, at betalingsbetingelser- og betalingspraksis er i overensstemmelse med afgørelsen.

De fleste offentlige bygherrer har endvidere standardmæssigt i udbudsmaterialet indføjet en fravigelse der medfører, at man forlænger betalingsfristen i AB/ABT fra 15 arbejdsdage til 30 kalenderdage. I sådanne tilfælde vil der være tale om forsinket betaling, hvis entreprenøren først har det skyldige beløb til rådighed senere end 30 kalenderdage efter, at entreprenøren har fremsat en anmodning om betaling.

Og husk i den forbindelse, at betaler bygherren for sent, og er AB 92/AB18 eller ABT 93/ABT 18 vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren have krav på renter helt tilbage fra den dag, hvor bygherren modtog entreprenørens faktura.