Høringssvar til Retssikkerhedspakke I vedrørende kontrolbesøg

3. september 2015

Høringssvar om forslaget om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven

(Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I).

Vedr.: J. nr. 15-2004709

Kooperationen – der er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative virksomheder – skal hermed komme med følgende bemærkninger til forslaget om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I).

Som udgangspunkt er vi enige i, at det er vigtigt, at der er fokus på borgernes retssikkerhed.

Begrebet retssikkerhed anvendes til at karakterisere den retlige regulering, der skal sikre borgernes rettigheder. Retssikkerhed er især vigtig på retsområder, hvor offentlige myndigheder tillægges beføjelser til at foretage indgreb i borgernes retsforhold, anvende magt eller til at kontrollere borgerne, men det skal ikke glemmes, at retssikkerhed også betyder, at alle borgere i Danmark skal betale deres skat og overholde den til enhver tid gældende lovgivning.

At SKAT nu fremover ikke skal have adgang til private borgeres haver, er efter vores opfattelse ikke et væsentligt indgreb i privatlivet.

SKAT´s anvendelse af adgangen til private haver anvendes kun, når der er tale om, at SKAT vil kontrollere en arbejdsplads – i.e. en byggeplads.

Der er tale om, at SKAT ved deres kontrolbesøg i private haver, kan sikre sig, at den pågældende husejer ikke har inviteret useriøse byggefirmaer uden respekt for skattebetaling, arbejdsmiljø og overenskomster.

Som det er i dag, er det tilladt myndighederne at kontrollere på privat grund, hvis der er begrundet mistanke om, at der foregår ulovligheder. Denne kontrolmulighed har gjort sig gældende i flere år og har været en succes.

Det kan i den forbindelse nævnes, at BAT-Kartellet ved en aktion på 700 arbejdspladser konstaterede, at i Nordsjælland havde man en rekord i brug af sort arbejde og social dumping. Kun 30% af de udenlandske firmaer arbejdede lovligt nord for København.

Lovforslagets krav om at afskaffe pligten for en arbejdsudøvende til i forbindelse med en kontrol at oplyse cpr-nummer og eventuelt forevise gyldig legitimation, er også et klart tilbageskridt for hele cpr-nummer systemet. I Danmark bruger vi cpr-nummeret til at identificere os med – ikke alene overfor SKAT, men ved alle henvendelser til såvel de offentlige myndigheder som til private virksomheder som f.eks. banker, a-kasser, fagforeninger m.v.

Der er ganske enkelt intet krænkende i at spørge efter et cpr-nummer.

For så vidt angår forslaget om at afskaffe kravet om, at der på alle byggepladser, hvor entreprisen er over 50.000,- kr. inklusive moms, skal være opsat skilte, hvoraf det fremgår, hvilken virksomhed der udfører arbejdet, kan Kooperationen ikke forstå, hvem det er lovforslaget skal hjælpe, ved at fjerne kravet om skiltning?

Mange virksomheder bruger skiltning på byggepladsen som en del af deres markedsføring.

Et eksempel fra Sønderjylland bør nævnes. Manglende skiltning ved et større nedbrydningsarbejde på en sommerhusgrund medførte, at myndighederne blev tilkaldt. Det blev afsløret, at arbejdet blev udført af et konkurserklæret firma og at arbejdet var livsfarligt.

Eksemplet viser, at lovforslaget vil hjælpe de firmaer, der ikke vil opdages, fordi de har noget at skjule overfor myndighederne.

At ”regeringen finder, at et sådant krav udgør en unødvendig byrde for erhvervslivet”, er Kooperationen således ikke enig i.

Det fremgår endvidere af Skatteministeriets fremsendte resume til lovforslaget, at ”Lovforslaget kan give anledning til mere sort arbejde og dermed forøge skattegabet. Størrelsen af denne effekt er usikker og lader sig ikke kvantificere”.

Så sandt! Hvis lovforslaget vedtages vil kontrollen med sort arbejde og social dumping blive mindre OG omfanget af sort arbejde og socialdumping vil vokse betragteligt.

På baggrund af ovennævnte kan Kooperationen således ikke støtte lovforslaget.