Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig

1. marts 2018

Husk at planlægge sommerferien

Ferieåret 2018/2019 starter den 1. maj 2018. I den forbindelse minder vi om, at medarbejdere ifølge ferieloven har krav på afholdelse af tre ugers hovedferie i perioden fra den 1. maj og frem til den 30. september 2018. Hvis en medarbejder har optjent mindre end 15 dages betalt ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.

Det er en god ide at aftale rammen for ferieplanlægning med medarbejderne, fx i form af aftaler om frister for aflevering af ferieønsker. Det er dog arbejdsgiveren, der efter forhandling med medarbejderne, endeligt fastsætter datoerne for feriens afholdelse. Dette skal ske så tidligt som muligt, og senest tre måneder inden hovedferiens afholdelse.

Husk at få aftalt afholdelsen af eventuel restferie

Den ferie, der ligger udover de 15 dages hovedferie kaldes øvrige feriedage – eller restferie. Disse feriedage skal senest varsles til afholdelse 1 måned før afholdelse. Husk derfor at få overblik over, om medarbejderne har feriedage til gode til afholdelse inden udløbet af indeværende ferieår. Hvis der er tale om optjent ferie ud over 20 dage, kan der, medmindre andet er aftalt i overenskomster, aftales overførsel af feriedagene til det næste ferieår mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. En sådan aftale skal skriftligt indgås senest den 30. september efter udløbet af ferieåret. Husk også, at sygdom og barsel afbryder afholdelsen af ferie, uanset om den er planlagt til afholdelse med de ovenstående varsler.

Hjemsendelse ved vejrlig

Ved såkaldt ”vejrlig”, der er en fælles betegnelse for vejrsituationer, der forhindrer udførelsen af udendørs arbejde, er der i medfør af nogle af Kooperationens overenskomster, under visse betingelser, mulighed for midlertidigt at hjemsende medarbejderne. Ved en sådan hjemsendelse skal arbejdsgiveren, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, i første omgang betale såkaldte G-dage til de hjemsendte medarbejdere. Herefter overgår medarbejderne til dagpenge. Medarbejderne har krav på at genoptage arbejdet, så snart vejret igen tillader det

Blanket til brug ved hjemsendelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du som arbejdsgivermedlem rette henvendelse til Kooperationens konsulenter. Vi opfordrer altid til at kontakte os i konkrete personalespørgsmål. Ovenstående er således alene tænkt som oplysning, er derfor ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.