Få 25.000 kr. for ekstra lærling

9. november 2017

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik søndag den 29. oktober 2017 en aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse i de kommende år, hvor kampen om arbejdskraften skærpes. Aftalen dækker perioden 2018-2021 og indeholder initiativer for knap 2.5 mia. kr., der skal styrke mulighederne for voksen- og efteruddannelse.

Som virksomhed får du 25.000 kr. i præmie, hvis der bliver uddannet flere lærlinge end i de foregående tre år. Og VEU-godtgørelsen sættes op fra 80 % til 100 % af dagpengesatsen. Intentionen er, at det vil få flere virksomheder til at tage en lærling.

VEU-godtgørelsen øges

Det bliver billigere at få efteruddannet medarbejderne i fx sikkerheds- og certifikatuddannelser. VEU-godtgørelsen sættes nemlig op fra 80 % til 100 % af dagpengesatsen til medarbejdere, der er på AMU-kurser. Og samtidig bliver det både lettere og billigere at give medarbejdere, der har behov for det, et løft i basale læse- og skrivefærdigheder, der er afgørende i en tid med øget digitalisering.

Læs mere her

Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021).
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik søndag den 29. oktober 2017 en aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen dækker perioden 2018-2021 og indeholder initiativer for knap 2.5 mia. kr., hvoraf en stor del er midler, der er opsparet gennem arbejdsgivernes indbetalinger til VEU-godtgørelse.

Aftalen indeholder en lang række initiativer, der skal styrke mulighederne for voksen- og efteruddannelse. De væsentligste er:

 • VEU-godtgørelsen sættes op fra 80 % til 100 % af dagpengesatsen. Virksomheder modtager VEU-godtgørelse, når medarbejdere er på AMU-kurser.

 • SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) sættes op fra 80 % til 100 % af dagpengesatsen, når medarbejdere er på kurser i forberedende voksenundervisning (FVU), fx FVU-dansk eller FVU-matematik, eller deltager i ordblindeundervisning. Som noget nyt udvides den forberedende voksenundervisning med FVU-engelsk og FVU-digital.

 • Arbejdsgivernes bidrag til VEU-godtgørelsen sættes i 2017 samlet set ned med 680 mio. kr., som vil blive tilbageført til virksomhederne. Det skyldes, at arbejdsgiverne over en årrække har indbetalt mere til VEU-godtgørelsen, end der er blevet brugt. Fremadrettet vil arbejdsgivernes bidrag til VEU-godtgørelsen blive tilpasset trækket på VEU-godtgørelsen, og det vil dermed kunne svinge fra år til år afhængigt af, hvor mange medarbejdere der deltager i AMU-kurser og modtager VEU-godtgørelse. Der er forsat tale om en kollektiv finansiering af VEU-godtgørelsen.

 • AMU-systemet bliver moderniseret for at øge overskueligheden af det. Efteruddannelsesudvalgene skal i 2018 gennemgå deres kursusudbud med henblik på at øge gennemsigtigheden i udbuddet. Kurser, der ikke har været udbudt i tre år, vil som udgangspunkt blive nedlagt, lagt på arkiv, og taget ud af skolernes udbud. Kurserne kan dog genoplives, hvis der igen er efterspørgsel efter dem. Certifikatkurser og kurser, der indgår i kontraktuddannelserne er kategoriseret som kurser af særlig samfundsmæssig betydning, og de er derfor ikke underlagt samme krav om nedlæggelse ved meget lav aktivitet som øvrige kurser.
 • I aftaleperioden indføres forsøgsvis en undtagelse i forhold til karenskravet om 14 dages beskæftigelse, inden der kan opnås VEU-godtgørelse, for kurser som benyttes af brancher, der rammes af hjemsendelser på grund af vejrlig.

 • AMU-uddannelserne bliver styrket økonomisk og vil få tilført 70 mio. kr. årligt til uddannelsestaksterne i aftaleperioden, og desuden vil der blive afsat en kvalitetspulje, i alt 140 mio. kr., til AMU-uddannelserne.

 • Der indføres en digital indgang til al offentlig voksen- og efteruddannelse, og AUB overtager administrationen af VEU-godtgørelsen fra A-kasserne med henblik på at forenkle hele ansøgnings- og udbetalingsprocessen, så man fremadrettet kan ansøge om VEU-godtgørelse og befordring i samme arbejdsgang som tilmelding til kurset.

 • VEU-centrene, der i dag har til opgave at lave opsøgende arbejde i forhold til voksen- og efteruddannelse, nedlægges. I stedet indføres et samlet, nationalt dækkende og institutionsuafhængigt vejledningstilbud, hvor voksne og virksomheder, der søger vejledning eller konkret viden om de mange VEU-tilbud, vil få individuel vejledning via telefon, chat og mailvejledning. Samtidig vil de regionale arbejdsmarkedsråd blive involveret i at styrke samarbejdet mellem jobcentre, virksomheder, regionale vækstfora og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med rekrutterings- og flaskehalsudfordringer.

 • Der etableres en omstillingsfond 95 mio. kr. årligt, som skal fritage for deltagerbetaling, hvis medarbejdere på eget initiativ tager jobrettet efter-og videreuddannelse i deres fritid eller arbejdstid. Endvidere skal omstillingsfonden give mulighed for sporskifte for medarbejdere i nedslidningstruede brancher.

Aftalen indeholder også forslag vedrørende erhvervsuddannelserne:

 • Præmien til virksomheder, der opfylder deres målratio for lærlinge, og som uddanner flere lærlinge end de foregående tre år, forbedres og bliver fra 2018 på 25.000 kr. 

 • Der er fundet penge til at fortsætte de 7,4 % forhøjelse af lønrefusion til lærlinge, der er på skoleophold inden for det nuværende AUB-bidrag. Dette er en varig løsning.

 • Regeringen forpligter sig til i finanslovsforhandlingerne at søge tilslutning til, at kvalitetssikringspuljen til erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. fortsætter i 2018.