European Green Deal - EU klimaneutralt senest i 2050

13. december 2019

Den 11. december offentliggjorde Europa-Kommissionen ”the European Green Deal” – Europas nye strategi for økonomisk vækst, der skal gøre EU klimaneutralt senest i 2050. Formand for kommissionen, Ursula von der Leyen, understregede, at ”aftalen skal give mening for alle borgere, ellers vil den ikke give mening”.

Kooperationen finder det positivt, at der sættes særligt fokus på borgernes rolle i kommunikationen fra EU-Kommissionens side, da det er i overensstemmelse med kooperativernes centrale rolle og langsigtede mål om at bygge bro mellem sociale og økonomiske aspekter i samfundet. Demokratiske virksomheder er en vigtig drivkraft for sociale, økonomiske og miljømæssige forbedringer på verdensplan og således vigtige i bestræbelserne på at opnå bæredygtighed i alle dets former og samtidig sætte mennesket i centrum.

Udmeldingen fra kommissionen omhandler også en række specifikke tiltag, herunder:

  • Når man mobilisere erhvervslivet og de økonomiske aktører, er det vigtigt, at Kommissionen overvejer, hvorledes de forskellige tiltag påvirker alle former for virksomheder. Dette er vigtigt for at undgå, at visse virksomheder bliver ladt i stikken og for at undgå yderligere administrative byrder for SMV'er, herunder kooperative virksomheder. Særlig opmærksomhed på disse to punkter skal sikres gennem den kommende SMV-strategi. Det er en mulighed for at understøtte innovation på et område, hvor kooperativer allerede har en menneskecentreret tilgang og arbejder med bæredygtige løsninger.

  • Med hensyn til omstillingen til ren energi og forbrugernes rolle, udtaler kommissionen korrekt, at omstillingen til ren energi bør involvere og gavne forbrugerne. Dette tiltag går især ud på at uddanne borgere og virksomheder inden for de ændringer, der er nødvendige for at kunne gennemføre en vellykket omstilling. Skoler og uddannelsesinstitutioner har således en vigtig opgave i forhold til omstillingen, og det samme har lokale medlemsbaserede virksomheder og foreninger.

  • Vi finder det positivt, at Europa-Kommissionen vil afsætte en større del af budgettet til klimarelaterede mål i den internationale samarbejds- og partnerskabspolitik, hvor vi håber, at projekter med fællesskabseje inden for energi og andre former for demokratiske virksomheder får særlig opmærksomhed.

  • Det er ligeledes positivt, at kommissionen gennem aftalen forpligter sig til at satse på grøn finansiering og investering, og samtidig vil sikre en ligestillet omstilling for de berørte sektorer og regioner. Dette skal sikre, at alle typer virksomheder vil drage fordel af indsatsen, herunder kooperativer. Vi håber, at grønne offentlige investeringer også vil blive fremmet og brugt som en mulighed for lokale myndigheder til at indgå partnerskab med fællesskabsejede initiativer og virksomheder så som kooperative energiselskaber inden for vedvarende energi.

”Det er utroligt vigtige tiltag, der her kommunikeres til medlemsstaterne, men det er også en meget ambitiøs tidsplan. Det er afgørende, at man sørger for, at der sker en koordinering mellem initiativerne og de involverede parter og interessenter, herunder naturligvis kooperative virksomheder, der som naturlige partnere involverer lokalsamfundet i arbejdet henimod en grøn, bæredygtig og retfærdig økonomi – ved at sætte mennesket i centrum” udtaler direktør i Kooperationen, Susanne Westhausen.

Kommissionens udmeldelse fastslår, at dette forslag til ”the European Green Deal” er et udgangspunkt, og at politikker og konkrete indsatser vil blive opdateret og videreudviklet, efterhånden som arbejdet med at opnå klimaneutralitet igangsættes.