Erstatning ved ophævelse af entrepriseaftale

23. november 2017

Når en bygherre ophæver en indgået entrepriseaftale, lider den udførende entreprenør et tab ved, at han ikke opnår den avance, som udførelsen af entreprisen ville have givet ham.

I en nylig afsat dom er denne regel endnu en gang slået fast.

Sagen drejede sig om, at en bygherre den 10. oktober 2014 underskrev en kontrakt med en entreprenør om, at der skulle leveres og opføres et hus.

Prisen for huset var aftalt til godt 3,1 mio. kr. Udgifter til fundering var i aftalen angivet til 50.000 kr.

Entreprenøren indvilligede den 16. oktober 2014 i at forlænge bygherrens fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, indtil priserne på fundering forelå. Entreprenøren meddelte bygherren disse priser den 21. oktober 2014, og bygherren anmodede herefter ved mail af 24. oktober 2014 entreprenøren om at indsende ansøgning om byggetilladelse.

Den 12. februar 2015 meddelte bygherren imidlertid entreprenøren, at han ønskede at blive frigjort fra aftalen med henvisning til funderingsomkostningerne, som han fandt for dyre. 

Entreprenøren ville godt ophæve kontrakten, men han ville have erstatning.

Da parterne ikke kunne blive enige, anlagde entreprenøren den 27. april 2015 sag mod bygherren.

Både byretten og landsretten fandt, at bygherren var uberettiget til at ophæve aftalen som sket uden at give entreprenøren en erstatning. Byretten udmålte erstatningen til 500.000 kr., hvilket beløb landsretten reducerede til 400.000 kr.

Baggrunden for nedsættelsen til 400.000 kr. skyldtes, at entreprenørens bruttoavance pr. hus i 2014 udgjorde omkring 20 % af entreprisesummen. Men fra bruttoavancen skulle trækkes et beløb i sparede personaleomkostninger.