Beskrivelse af evalueringsmodeller

6. juli 2017

Horsens Kommune iværksatte i efteråret 2016 et udbud af en 4-årig rammeaftale. Udbuddet blev gennemført som et begrænset udbud efter light-regimet.

Alle fire virksomheder, der havde anmodet om prækvalifikation, blev prækvalificeret, og de afgav alle et tilbud.

Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud på basis af bedste forhold mellem pris og kvalitet på grundlag af underkriterierne ”Pris” og Kvalitet”.

En tilbudsgiver, der ikke fik tildelt rammeaftalen, klagede til Klagenævnet for Udbud og nedlagde blandt andet påstand om, at den valgte model efter tildelingskriteriet ”Pris” var uegnet. Klager fandt blandt andet, at den af udbyder valgte model ikke var egnet til at vise forskellene i tilbuddene.

Klagenævnet kom frem til, at Udbudslovens § 160, hvorefter udbyder i sit udbudsmateriale skal angive kriterierne for tildeling og beskrive evalueringsmetoden, ikke fandt anvendelse, da der var tale om et udbud efter light-regimet.

Klagenævnet fandt endvidere, at kommunen ikke var pligtig til at beskrive evalueringsmodellen yderligere, og at der ikke var grund til at tilsidesætte det skøn, kommunen havde anvendt ved fastlæggelse af evalueringsmetode, samt det skøn kommunen havde udøvet i forbindelse med evaluering og pointgivning af tilbuddene.

Kendelsen viser som sag, at der ikke eksisterer en pligt ved udbud efter light-regimet til at efterkomme udbudslovens § 160.