Barns sygdom – fri til planlagte undersøgelser?

28. november 2019

Mange overenskomster på Kooperationens område giver ret til frihed med løn på barnets første - og måske også anden sygedag.
I en faglig voldgift den 11. november 2019 har en opmand udtalt, at retten til frihed med løn på barnets først og anden sygedag kun gælder ved akut opstået sygdom. Når barnet skal til planlagte lægeundersøgelser, hvor dagene er kendt i forvejen, er der ikke ret til frihed med løn.

Sagen kort

I Bygningsoverenskomsten § 45 er der aftalt frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge hjemmeboende børn under 14 år. Bestemmelsen ligner de ordninger, der er aftalt i en række andre overenskomster, herunder i overenskomster for Kooperationens medlemsvirksomheder.
I sagen var en ansat tømrer far til to børn. De to børn var indkaldt til ambulant undersøgelse på hospitalet henholdsvis den 31. oktober og den 2. november 2018. Indkaldelserne var sket med henholdsvis tre dages varsel og ca. 1,5 måneds varsel.
Tømreren havde ringet til arbejdspladsen omkring den 29. oktober for at sige, at han holdt fri for at gå til undersøgelsen med de to børn.
Teksten i Bygningsoverenskomsten § 45 fastslår, at der ydes betalt frihed, når dette er: ”nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge hjemmeboende barn/børn under 14 år”. Retten til frihed omfattede ”…kun den ene af barnets forældre og barnets første hele sygedag”. Arbejdsgiver afviste, at der var ret til løn under fraværet.

Afgørelsen

Opmanden gennemgik kort tidligere afsagte kendelser om fortolkning af ”barns sygdom”.
Opmanden fandt herefter, at teksten i § 45 skulle forstås sådan, at retten til frihed skulle løse en akut opstået situation for medarbejderen, hvor der ikke var andre pasningsmuligheder. § 45 gav derfor ikke ret til fravær med løn til at ledsage barnet til en varslet og planlagt ambulant behandling på hospitalet.
Opmanden lagde vægt på, at indkaldelserne til undersøgelserne i begge tilfælde var varslet i så god tid (tre dage og 1,5 måned), at der ikke var opstået et akut pasningsbehov. Opmanden fandt altså ikke, at tømren havde ret til fravær med løn i henhold til overenskomstens § 45.

Hvad kan vi lære af sagen?

Bestemmelser omkring ret til frihed med løn på barnets første (og evt. også anden) sygedag giver som udgangspunkt forælderen ret til frihed med betaling ved akut opstået sygdom hos barnet, hvor der ikke er andre pasningsmuligheder.
Medmindre andet fremgår af teksten - eller andet er drøftet under parternes forhandling af overenskomsten – giver bestemmelsen ikke ret til frihed med betaling, når barnets sygdom ikke er akut opstået. Børneundersøgelser hos den praktiserende læge, planlagte undersøgelser eller operationer på hospitalet, eller de årlige besøg hos tandlægen vil derfor formentlig ikke være et akut tilfælde, hvis der er indkaldt nogle dage forinden til undersøgelsen.
Opmandens kendelse gælder bestemmelsen i Bygningsoverenskomsten § 45. Bestemmelsen ligner i sin ordlyd de øvrige overenskomster, men der kan være variationer mellem de forskellige overenskomstområder. Vær opmærksom på, at bestemmelser om ret til frihed med betaling under barnets første og evt. anden sygedag kan være aftalt anderledes på jeres overenskomstområde.

Denne nyhedstekst kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte Kooperationen for at få sparring omkring jeres overenskomst og betydningen af bestemmelserne.