Udbudsloven - ændringer

1. februar 2016

Udbudsloven trådte i kraft den 1. januar 2016. Der har ikke tidligere været en dansk lov om udbud. Hidtil har det bagvedliggende EU-direktiv været implementeret direkte ved en bekendtgørelse. Når udbudspraktikere, advokater, dommere m.fl. har skullet tage stilling til, hvilke muligheder udbudsreglerne stiller til rådighed eller lovligheden af et konkret udbud, har de fortolket direkte på EU-direktivets ordlyd og formål.

Med udbudsloven har lovgiver i Danmark fortolket EU-udbudsdirektivet med det formål at skabe et regelsæt, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet for virksomheder og ordregivere, herunder i forhold til nye udbudsformer. Regelsættet skal i videst muligt omfang føre til større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lavest mulige transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører.

Udbudsloven medfører en række væsentlige ændringer i forhold til den måde, udbud gennemføres på i dag. Herudover indeholder loven en række præciseringer af hidtil gældende ret. Det betyder, at de fleste vil have behov for at opdatere viden om muligheder, pligter, processer, skabeloner mv.

Det er nu muligt at få et overblik over en række udvalgte ændringer, du særligt bør være opmærksom på. Det kan du læse om her.

Gennemgangen er tænkt som et hurtigt overblik og er ikke udtømmende.

Ønsker du et udvidet kendskab til hver enkel bestemmelse, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgivet en vejledning på 275 sider. Den kan du læse her.