Sygeløn – hvordan beregnes ancienniteten?

25. oktober 2018

Sygeløn – hvordan beregnes ancienniteten?
Ansatte - der efter overenskomstens regler opnår krav på sygeløn efter en vis periodes ansættelse - får alene ret til sygeløn, hvis ancienniteten er opnået, før sygdommen indtræder. Har man ikke opnået anciennitet ved sygdommens opståen, har den ansatte som udgangspunkt ikke krav på sygeløn. At den ansatte under sygdommen opnår ancienniteten, berettiger ikke den ansatte til på det tidspunkt i sygeforløbet at indtræde i rettigheden til løn under sygdom, når denne ret til sygeløn ellers var gældende fra første sygedag.

I en sag på Træ- og Møbeloverenskomsten, indgået mellem Dansk industri og 3F, tog opmanden stilling til, hvad der skal ske med en ansat, der ikke har optjent tilstrækkelig anciennitet til at få sygeløn ved sygdommens start, men som under sygdomsforløbet opnår tilstrækkelig anciennitet.

Sagens omstændigheder
§ 19, stk. 1 i Træ- og Møbeloverenskomsten har følgende formulering:
"Til medarbejdere med 6 måneders anciennitet på virksomheden yder arbejdsgiveren i indtil 5 uger fra første hele fraværsdag, ved rettidigt anmeldt og dokumenteret sygdom, en betaling svarende til det indtægtstab, den pågældende har lidt."
Bestemmelsen fastslår ikke, hvornår ancienniteten på seks måneder skal være optjent.

I sagen havde en ansat endnu ikke optjent seks måneders anciennitet ved sygdommens start, men opnåede ancienniteten under sygdomsforløbet.

Afgørelsen i sagen
Opmanden udtalte, at eftersom sygeløn alene blev ydet til ansatte med mere end seks måneders anciennitet, og da sygeløn skal gives allerede fra første fraværsdag, så må bestemmelserne skulle tolkes sådan, at det er en forudsætning, at ancienniteten er opnået inden første sygedag.

Opmanden lagde endvidere vægt på i sin afgørelse, at dette stemmer bedst med praksis på andre områder, at dette harmonerer med betingelserne i Sygedagpengeloven, som overenskomsten også havde henvisninger til, og at det var således, arbejdsgiverforeningen havde rådgivet virksomhederne gennem en årrække.

Endelig var der ingen eksempler på, at der var blevet udbetalt sygeløn uden, at betingelsen om anciennitet var opfyldt ved sygdommens indtræden.

Hvad kan vi lære af sagen
En lang række overenskomster på vores område har bestemmelser om løn under sygdom for ansatte med en vis anciennitet på arbejdspladsen.
Kravet til, hvor mange måneder, den ansatte skal have været på virksomheden, før den ansatte kan få løn under sygdom, kan variere, ligesom formuleringen omkring ancienniteten også kan variere.

Bestemmelsen om løn under sygdom kan f.eks. være formuleret som:”…..til medarbejdere med mindst 2 mdrs. anciennitet.” (VVS overenskomsten), ”Det er en forudsætning, at de pågældende medarbejdere har oparbejdet 3 måneders anciennitet i virksomheden” (Mureroverenskomsten) eller at ”Det er en betingelse, at medarbejderen har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 3 måneder” (Bygge- og anlægsoverenskomsten).

Anvendelse
Principperne i kendelsen vil også finde anvendelse for de overenskomster, som kooperationens medlemmer administrerer bl.a. på håndværkerområdet. Elektrikeroverenskomster kan dog have andre forhold.