Rekordstor erstatning tilkendt entreprenør

2. februar 2017

En dom fra Retten i Lyngby fra januar i år har tilkendt en entreprenør en erstatning for mistet dækningsbidrag.

Erstatningen svarer til 17,6 % af entreprisesummen efter, at bygherren i strid med gældende udbudsregler havde overdraget entreprisekontrakten til en anden entreprenør.

Erstatningsniveauet er så vidt vides den højeste erstatningsprocent, der er tilkendt i sådanne sager efter hidtidig dansk retspraksis.

Den statslige bygherre var tidligere af Klagenævnet for Udbud i den samme sag blevet dømt til at erstatte entreprenøren dennes mistede dækningsbidrag på kontrakten.

Klagenævnet havde tilkendt entreprenøren i alt 6 mio. kr. i erstatning, svarende til 12,2 % af entreprisesummen.

Men staten var utilfreds med den store erstatning, som Klagenævnet havde tilkendt entreprenøren, så Kammeradvokaten indbragte på statens vegne denne erstatningsudmåling for Retten i Lyngby, der dog kvitterede med at forhøje erstatningen til godt 8,7 mio. kr., svarende til 17,6 % af entreprisesummen.

Baggrunden for sagen var et EU-udbud af en fagentreprise i en ren priskonkurrence. Den statslige bygherre havde ikke i tilstrækkelig grad haft focus på en række oplysninger indeholdt i tilbuddet fra lavestbydende. Disse oplysninger fra lavestbydende gjorde efter rettens opfattelse dette tilbud ukonditionsmæssigt.

Som følge heraf burde kontrakten være tildelt den entreprenør, som havde afgivet det næstlaveste bud.

Det skal især bemærkes at den forbigåede entreprenør havde lavet en tabsopgørelse, som var en særdeles detaljeret, intern tilbudskalkulation. Tilbudskalkulationen blev blandt andet underbygget af regnskaber, nøgletal og en meget omfattende vidneforklaring om blandt andet den konkrete sammensætning af alle relevante tilbudsposter, specifikke beskrivelser af projektrisikoen og behovet for kapacitetsudvidelser mv.

Dommen er af Kammeradvokaten netop blevet påanket til landsretten, og sagen har derfor endnu ikke fundet sin endelige afslutning.