Lovforslag om hvidvask af penge i høring

18. august 2016

Kooperationen har følgende bemærkninger om forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme:

Vi finder i forhold til implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i dansk lovgivning, at vi med dette nye lovforslag er vidne til en meget utilfredsstillende proces, som vi er tvunget til at være en del af.

Dels er der sket det – i forhold til 4. Hvidvaskdirektiv – at vi her i Danmark og en række andre europæiske lande har besluttet, at den nationale lovgivning skal træde i kraft allerede den 1. januar 2017, i stedet for medio 2017. Den meget korte tidsfrist gør, at der ikke er det nødvendige tidsrum til at forholde sig til og kommentere på lovforslaget, der er på 285 sider.

Dels har de seneste uheldige sager såsom Panama-sagen og en stribe påbud til Nordea gjort, at der er kommet ekstra politisk fokus på emnet. Dette har medført, at der er taget forbehold for, at der kommer korrektioner i lovgrundlaget.

Dertil kommer, at kilden, hvor vi kan finde de praktiske anvisninger – nemlig vejledningen - først vil blive udfærdiget i løbet af 2017.

Altså står vi den 1. januar 2017 med en lov, hvor de praktiske anvisninger først kommer flere måneder efter lovens ikrafttræden.

Derudover er lovforslaget sendt i høring i en sommerferieperiode, og høringsperioden er så kort, at det ikke giver mulighed for en seriøs gennemarbejdning og kommentering af lovforslag. Finanstilsynet har tillige oplyst, at implementeringen vil ske meget direktivnært.

Og så kan man allerede på nuværende tidspunkt ved en gennemlæsning af lovforslaget på 285 sider konstatere, at det på ingen måde giver de nødvendige klarheder omkring de detailspørgsmål, det er nødvendigt at få svar på. Det vil betyde, at vi vil få en retstilstand, som ikke sikrer en ensartet efterlevelse.

Kooperationen skal derfor på baggrund af ovennævnte opfordre til:

  • At svarprocessen bliver længere, idet vi finder det frustrerende, at lovforslaget sendes i høring i en sommerferieperiode med en meget kort høringsfrist. En længere implementeringsproces vil også give mulighed for en grundigere vurdering af, om man inden for direktivets rammer kan tilgodese et proportionalitetsprincip i større grad. Som det er i dag, bruges der en meget stor mængde ressourcer i alle pengeinstitutter på at kontrollere og følge helt almindelige lønmodtagere, mens erfaringerne har vist, at der trods alle intentioner i lovgivningen stadig er mulighed for, at der kan foregå ulovligheder eller gråzoneaktiviteter, særligt blandt de største bankers kunder, der omfatter meget store beløb. Dette illustreres fx glimrende i Panama Papers.
  • At arbejdet med vejledningen bliver fremskyndet og igangsat med lovforslagsprocessen. Det vil betyde, at en vejledning – der er altafgørende for en lovfortolkning – vil kunne være på plads til lovens ikrafttræden eller meget kort efter.
  • At lovens ikrafttræden udskydes, som en naturlig følge af ovenstående.