Dom om for meget udbetalt entreprisesum

10. november 2016

I en sag havde en hovedentreprenør udbetalt 526.000,- kr. for meget i entreprisesum til en underentreprenør. Den samlede entreprisesum var 6.544.000,- kr. 

Årsagen til fejludbetalingen var, at der var en fejl i underentreprenørens slutfaktura. Den faste procedure, hovedentreprenøren havde ved betaling af fakturaer, var blevet fulgt, men projektchefen og direktøren hos hovedentreprenøren, der godkendte fakturaerne, havde ikke været opmærksom på, om slutfakturaen stemte overens med summen af de a conto beløb, der allerede var blevet udbetalt.

Det var nemlig først ved slutopgørelsen, at hovedentreprenøren blev opmærksom på, at der var udbetalt 526.000,- kr. for meget til underentreprenøren. Men på dette tidspunkt var underentreprenøren imidlertid erklæret konkurs, og hovedentreprenøren bad derfor underentreprenørens garantiselskab om at udbetale beløbet i henhold til reglerne i AB 92. Forsikringsselskabet afviste at betale.

AB92 § 6 stk. 8 lyder således: ”Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren (hovedentreprenøren) har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum”.

Byrettens dom
Ved byretten blev forsikringsselskabet dømt til at betale til hovedentreprenøren, jf. reglerne i AB92

Landsretten dom
Imidlertid blev forsikringsselskabet frifundet i landsretten, da landsretten ikke mente, at garantien omfattede fejlagtige udbetalinger, der beroede på åbenbare svigt i hovedentreprenørens interne kontrol- og byggestyringssystem.

Højesterets dom
Hovedentreprenøren fik tilladelse til at anke sagen til Højesteret, og Højesteret udtalte, at reglerne i AB92 § 6 stk. 8 må forstås således, at man ikke er afskåret for dækning fra forsikringsselskabet, fordi man har handlet uagtsomt. Højesteret lagde blandt andet vægt på, at hovedentreprenøren havde faste procedurer for håndtering af betalingsanmodningerne fra underentreprenøren, og de mange tidligere opgørelser og fakturaer, som var modtaget fra underentreprenøren, ikke var behæftet med fejl.
Forsikringsselskabet kom således til at betale.