Godtgørelse for opsigelse på grund af fædreorlov

19. januar 2017

Østre Landsrets dom af den 1. december 2016 vedrørte spørgsmålet, om opsigelsen den 29. august 2013 af en medarbejder, der havde orienteret arbejdsgiveren om, at han ville holde fædreorlov, var i strid med ligebehandlingslovens § 9.

Landsretten anførte, at det fremgik af sagen, at virksomheden - efter det oplyste som følge af tab af store kunder med deraf følgende forringet indtjening i afdeling i 910 - efter sommeren 2013 foretog en sammenlægning af afdeling 910 og 914, hvorved der opstod behov for afskedigelse af to medarbejdere.

Medarbejderen, der i forbindelse med sit første barns fødsel havde holdt 2 ugers fædreorlov og 7 ugers forældreorlov, orienterede den 12. juni 2013 virksomheden om, at han ville holde 2 ugers fædreorlov i forbindelse med sit andet barns fødsel i december 2013.

Efter de afgivne forklaringer lagde landsretten til grund, at de kriterier, der i august 2013 førte til afskedigelsen af medarbejderen, i hvert fald ikke udelukkende hvilede på klare og objektive forhold, men tillige var baseret på en subjektiv vurdering af hver enkelt medarbejder i den sammenlagte afdeling, herunder medarbejderen.

Det var ubestridt, at der ikke forud for opsigelsen blev givet konkrete påtaler til medarbejderen, ligesom medarbejderen ikke havde afvist eventuelle nødvendige omlægninger af sine arbejdsopgaver. Landsretten tiltrådte på denne baggrund, at virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af ham ikke var helt eller delvist begrundet i den varslede fædreorlov, jf. ligebehandlingslovens § 9. Medarbejderen havde som følge heraf krav på godtgørelse, jf. ligebehandlingslovens § 16, stk. 2 og 3. Landsretten tiltrådte, at godtgørelsen under hensyn til ansættelsestidens længde og sagens omstændigheder i øvrigt fastsattes til 345.740,40 kr., svarende til ca. 9 måneders løn.

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.