Frihed med løn ved lægeundersøgelser

10. november 2016

I funktionærlovens § 5, stk. 1 står der, at hvis funktionæren på grund af sygdom bliver ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende udeblivelse som lovligt forfald med den konsekvens, at medarbejderen havde ret til løn under fraværet.

I en ny dom har Østre Landsret sidestillet en situation, hvor en funktionær skulle til en planlagt speciallægeundersøgelse med, at funktionæren var ude af stand til at udføre sit arbejde.

De konkrete omstændigheder i sagen var, at undersøgelsen var planlagt mere end 2 måneder inden, medarbejderen blev ansat, og at den kun blev en del af ansættelsesforholdet, fordi medarbejderen valgte at tiltræde en uge tidligere end oprindelig aftalt.

Landsretten valgte med henvisning til disse omstændigheder at sidestille speciallægeundersøgelsen i arbejdstiden med medarbejderens uarbejdsdygtighed.

Vi anser ikke dommen for at ændre grundlæggende ved kravet om, at funktionæren på grund af sygdom skal være ude af stand til at udføre sit arbejde. Det fremgår endvidere af landsrettens første linje i begrundelsen, at det i sagen var ubestridt, at undersøgelser så vidt muligt skal placeres udenfor arbejdstiden.

I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed om, hvorvidt en planlagt undersøgelse, der ikke kan placeres udenfor arbejdstiden, skal give anledning til betalt sygefravær i medfør af funktionærloven, må arbejdsgiver – i lyset af landsrettens dom - overveje, om det i medfør af denne dom giver mening at fastholde kravet om, at der skal foreligge uarbejdsdygtighed i traditionel forstand.

Flere af vores medlemmer er imidlertid allerede omfattet af overenskomster eller har indført personalepolitikker, der tager stilling til, om der ydes betalt frihed i forbindelse med egne, og i nogle tilfælde, børns lægebesøg, og vi vurderer derfor umiddelbart, at dommen først og fremmest får betydning for de arbejdsgivere, der har funktionærer, der alene støtter deres ret til frihed med løn på funktionærloven.

Kilde: Østre Landsrets dom af 31. oktober 2016

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.