120-sygedagsreglen og delvis sygemelding

8. december 2016

En af betingelserne for anvendelse af det forkortede opsigelsesvarsel i funktionærlovens § 5, stk. 2, der populært kaldes 120-sygedagesreglen, er, at funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. To nye domme fra Østre Landsret har nu givet os indsigt i, hvordan dette skal forstås i forhold til delvise sygemeldinger.

I den ene sag var funktionæren ansat med en ugentlig arbejdstid på 32 timer. Arbejdstiden var placeret således, at hun arbejdede 7½ timer hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag samt 3 timer hver anden lørdag. Hun havde fri hver torsdag. Funktionæren blev deltidssygemeldt, hvilket medførte et lægeligt dokumenteret sygefravær på 7 timer om ugen. Sygefraværet blev placeret på tirsdage, således at funktionæren havde sygefravær denne dag.

Den delvise sygemelding blev efterfølgende, ved ny lægeerklæring, forhøjet til 16 timer om ugen. Sygefraværet blev placeret på tirsdage og onsdage, således at hun ikke mødte på arbejde på tirsdage og onsdage. Endelig blev funktionæren, 4 måneder efter den første deltidssygemelding, fuldtidssygemeldt fra slutningen af august måned og resten af året. Funktionæren blev herefter opsagt i slutningen af oktober måned under henvisning til det forkortede varsel i funktionærlovens § 5, stk. 2, der var gyldigt vedtaget i ansættelsesforholdet.

I dommen anførte Østre Landsret, at en funktionær, som er delvist uarbejdsdygtig som følge af sygdom, alene oppebærer løn under sygdom for den af sygdommen udløste fraværstid, idet lønnen for den præsterede arbejdstid er løn for arbejde. Dage, hvor der forekommer delvist arbejde, er derfor ikke hele dage, hvor der oppebæres løn under sygdom. Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at dommen kan indbringes for Højesteret.

I den anden sag havde funktionæren ubestridt været syg i 122 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, men medarbejderens fagforening mente, at der ved opgørelsen af sygedage skulle tages hensyn til, at medarbejderen forinden havde tilbudt arbejdsgiveren at genoptage arbejdet på deltid, hvilket arbejdsgiveren imidlertid havde afslået. Hertil anførte landsretten, at selvom en funktionær, som trods sygdom er i stand til delvist at genoptage sit arbejde, er forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren, er denne ikke tilsvarende forpligtet til at acceptere funktionærens tilbud om at vende tilbage til arbejdet på deltid.

Med denne begrundelse tiltrådte landsretten, at arbejdsgiveren var berettiget til at opsige funktionæren med forkortet varsel, jf. funktionærlovens § 5, stk. 2.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om også denne dom vil blive forsøgt indbragt for Højesteret.

Kilder: Østre Landsrets dom af 27. maj 2016 og Østre Landsrets dom af 1. november 2016

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.