Diskriminerende stillingsopslag udløste ikke godtgørelser

27. april 2017

Langt de fleste arbejdsgivere ved heldigvis, at det ved annoncering ikke må angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap.

Det sker alligevel med mellemrum, at Ligebehandlingsnævnet skal tage stilling til klager over annonceringer, der er i åbenlys modstrid med forbuddet. To nye afgørelser viser imidlertid, at den ulovlige annoncering ikke i sig selv medfører, at klageren bliver tilkendt en godtgørelse.

I den ene sag havde en mand søgt arbejde i en skobutik. I stillingsopslaget skrev butikken ”Vi søger en pige på 15-25 timer”. Manden klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet, der gav ham medhold i, at stillingsopslaget var i strid med reglerne i lov om forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet. Som en konsekvens heraf påhvilede det skobutikken at bevise, at ligebehandlingsprincippet alligevel ikke var krænket. Butikken henviste i den forbindelse til, at ansøgeren ikke havde den dokumenterede erfaring til stillingen, som i sidste ende gjorde, at butikken foretrak en anden ansøger.

Den omstændighed, at manden, trods opfordringer hertil, ikke dokumenterede sin påståede erfaring med salg og kundekontakt, blev afgørende for, at butikken ansås for at have løftet sin bevisbyrde for, at der ikke var tale om et afslag, der helt eller delvis var begrundet i forskelsbehandling på grund af køn.

I den anden sag havde klageren, der var født i 1960, klaget over en stillingsannonce, hvori det var meddelt, at ansøgere under 24 år og over 50 år ikke kunne forvente svar på deres ansøgning. Også her fastslog nævnet, at annonceringen havde været lovstridig, men lagde afgørende vægt på, at klageren ikke selv havde søgt stillingen, idet det herefter ikke kunne lægges til grund, at hun som ansøger var blevet forskelsbehandlet på grund af sin alder.

Kilder: Ligebehandlingsnævnets afgørelser af den 21. marts 2017 i sagerne 2016-6810-22290 og 2016-6810-52872

Ovenstående er alene et nyhedsreferat, og ikke udtryk for juridisk rådgivning. Kontakt vores konsulenter for juridisk rådgivning i spørgsmål om ansættelsesret.