Bortvist som følge af utilstrækkelig lægeerklæring

27. oktober 2016

En ny kendelse fra Afskedigelsesnævnet gav en arbejdsgiver medhold i, at arbejdsgivere ikke skal finde sig i mangelfulde og upræcise lægeerklæringer.

Sagen handlede om en sygemeldt medarbejder, hvis arbejdsgiver havde indkaldt til at deltage i en samtale om en mulighedserklæring. Arbejdsgiver kan forlange udarbejdelse af en mulighedserklæring i medfør af sygedagpengelovens § 36 a ved kortvarigt, gentaget og langvarigt sygefravær. Hvis medarbejderen er forhindret i at møde op på grund af sygdommen, kan samtalen efter bestemmelsen foregå telefonisk, hvis sygdommen tillader det.

Medarbejderen meldte imidlertid afbud til den samtale, som arbejdsgiveren i marts måned dette år havde indkaldt til. Årsagen var angiveligt sygdommen. Det fik arbejdsgiver til i april måned at indkalde medarbejderen til en ny samtale. Denne gang indskærpede arbejdsgiveren, at der ved afbud på grund af sygdom forlangtes en lægeerklæring til dokumentation for udeblivelsen.

Medarbejderen meldte sig på ny syg og fremsendte en lægeerklæring, hvoraf det dog kun fremgik, at ”patient angiver at have sygemeldt sig fra og med 25.02.2016.”, og at ”Sygemelding forventes at vare til og med 30.06.2016.”

Arbejdsgiveren accepterede ikke erklæringen og bad medarbejderen om at få en ny erklæring, der levede op til kravet om dokumentation for, at medarbejderens sygdom forhindrede fremmøde til samtalen. Det nægtede medarbejderen, også selvom arbejdsgiveren ved samme lejlighed meddelte, at det kunne medføre, at medarbejderen ville blive bortvist, hvilket efterfølgende også skete.

Opmanden gav arbejdsgiver medhold i, at lægeerklæringen helt åbenbart ikke levede op til de krav, arbejdsgiveren kunne stille, og at det derfor var med rette, at arbejdsgiver forlangte en ny lægeerklæring. Medarbejderens vægring mod at indhente en ny lægeerklæring udgjorde af samme grund en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, og bortvisningen var derfor berettiget.

Kilde: Afskedigelsesnævnets kendelse af 3. oktober 2016 i sag 20160392

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.