Nyheder / Covid-19

 • Ny kendelse på maleroverenskomstområdet
  1. marts 2017

  Ny kendelse på maleroverenskomstområdet

  I en faglig voldgiftskendelse fra den 19. januar 2017 er det slået fast, at reglen i maleroverenskomstens § 10, stk. 2 omfatter de til enhver tid gældende bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen. Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Det påhv…
  Læs mere

 • Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig
  16. februar 2017

  Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig

  Husk at planlægge sommerferien Ferieåret 2017/2018 starter den 1. maj 2017. I den forbindelse minder vi om, at medarbejdere ifølge ferieloven har krav på afholdelse af tre ugers hovedferie i perioden fra den 1. maj og frem til den 30. septe…
  Læs mere

 • Rekordstor erstatning tilkendt entreprenør
  2. februar 2017

  Rekordstor erstatning tilkendt entreprenør

  En dom fra Retten i Lyngby fra januar i år har tilkendt en entreprenør en erstatning for mistet dækningsbidrag. Erstatningen svarer til 17,6 % af entreprisesummen efter, at bygherren i strid med gældende udbudsregler havde overdraget entre…
  Læs mere

 • Ny dom om handicap og opsigelse
  2. februar 2017

  Ny dom om handicap og opsigelse

  Østre Landsrets dom af den 6. december 2016 vedrørte spørgsmålet, om en arbejdsgiver handlede i strid med forskelsbehandlingsloven ved opsigelse den 28. januar 2014 af medarbejderen fra hendes stilling som rengøringsassistent. Landsretten …
  Læs mere

 • OBS! Ny pensionskode
  19. januar 2017

  OBS! Ny pensionskode

  Som I husker fra før jul indgik Kooperationen og Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning i november måned overenskomst for Ejendomsfunktionærer. Overenskomsten er gældende for Kooperationens medlemsvirksomheder, som har meda…
  Læs mere

 • Godtgørelse for opsigelse på grund af fædreorlov
  19. januar 2017

  Godtgørelse for opsigelse på grund af fædreorlov

  Østre Landsrets dom af den 1. december 2016 vedrørte spørgsmålet, om opsigelsen den 29. august 2013 af en medarbejder, der havde orienteret arbejdsgiveren om, at han ville holde fædreorlov, var i strid med ligebehandlingslovens § 9. Landsr…
  Læs mere

 • Ændringer i BR15
  19. januar 2017

  Ændringer i BR15

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændringsbekendtgørelse, der indfører en række ændringer i bygningsreglementet (BR15). Som bekendt udstedte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2016 et nyt bygningsreglement (BR15), der trådt…
  Læs mere

 • Overtrædelse af 48-timers arbejdstidsreglen
  5. januar 2017

  Overtrædelse af 48-timers arbejdstidsreglen

  En lønmodtager havde i henhold til ansættelseskontrakten en ugentlig arbejdstid på 42,5 timer. Arbejdet, som lønmodtageren udførte, var meget sæsonpræget, og i perioder kunne der derfor være betydeligt overarbejde. Ansættelsesforholdet oph…
  Læs mere

 • Nye regler om G-dage
  5. januar 2017

  Nye regler om G-dage

  Fra den 2. januar 2017 gælder følgende nye regler om dagpengegodtgørelse for 1, 2 og 3 ledighedsdag (de såkaldte G-dage): En arbejdsgiver skal i udgangspunktet betale G-dage for et medlem af en A-kasses 1., 2. og 3. ledighedsdag, hvis m…
  Læs mere

 • Åbningstider mellem jul og nytår
  21. december 2016

  Åbningstider mellem jul og nytår

  Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra fredag den 23. december 2016 til og med søndag den 1. januar 2017. Ved særligt hastende problemstillinger kan dog kontaktes David Bar-Shalom, 25 12 34 52 eller Lars Tols…
  Læs mere

 • Nyt om rammevilkår ved udbud
  21. december 2016

  Nyt om rammevilkår ved udbud

  Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Ana…
  Læs mere

 • Kravet til diagnose
  21. december 2016

  Kravet til diagnose

  Som tidligere fastslået af Højesteret skal begrebet handicap forstås som en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske…
  Læs mere

 • Nyt rådgivningstilbud
  21. december 2016

  Nyt rådgivningstilbud

  Vi kan nu tilbyde vores medlemmer et rådgivningstilbud på socialrådgiver- og beskæftigelsesområdet. Har I brug for hjælp til at navigere i de mange og uoverskuelige ordninger, er I løbet sur i samarbejdet med jobcenteret, eller har I brug f…
  Læs mere

 • Udbud bliver 100 % elektronisk
  8. december 2016

  Udbud bliver 100 % elektronisk

  Myndighederne har siden udbudslovens ikrafttrædelse skulle overholde en række krav om elektroniske sagsgange i udbudsproceduren. Men fra den 1. januar 2018 bliver det et lovkrav, at udbudsprocedurer skal gennemføres fuldt ud elektronisk, o…
  Læs mere

 • 120-sygedagsreglen og delvis sygemelding
  8. december 2016

  120-sygedagsreglen og delvis sygemelding

  En af betingelserne for anvendelse af det forkortede opsigelsesvarsel i funktionærlovens § 5, stk. 2, der populært kaldes 120-sygedagesreglen, er, at funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn und…
  Læs mere

 • Skole/lærlinge konkurrence
  6. december 2016

  Skole/lærlinge konkurrence

  BMF-Fonden og Malerforbundet indbød malerskolernes lærlinge til faglig dyst som løb fra den 1. august til den 6. december 2016. Konkurrencen skulle give eleverne færdigheder inden for uddannelsesmålene i farvelære, opmåling og dekorationst…
  Læs mere

 • Pligt til at omplacere gravid medarbejder
  24. november 2016

  Pligt til at omplacere gravid medarbejder

  Højesteret har i en dom fra oktober måned taget stilling til spørgsmålet om, hvornår en arbejdsgiver er forpligtet til at søge en opsagt gravid medarbejder omplaceret. I sagen var arbejdsgiver, der var en uddannelsesinstitution, blevet pål…
  Læs mere

 • Dom om for meget udbetalt entreprisesum
  10. november 2016

  Dom om for meget udbetalt entreprisesum

  I en sag havde en hovedentreprenør udbetalt 526.000,- kr. for meget i entreprisesum til en underentreprenør. Den samlede entreprisesum var 6.544.000,- kr.  Årsagen til fejludbetalingen var, at der var en fejl i underentreprenørens slutfakt…
  Læs mere

 • Frihed med løn ved lægeundersøgelser
  10. november 2016

  Frihed med løn ved lægeundersøgelser

  I funktionærlovens § 5, stk. 1 står der, at hvis funktionæren på grund af sygdom bliver ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende udeblivelse som lovligt forfald med den konsekvens, at medarbejderen havde ret til …
  Læs mere

 • Bortvist som følge af utilstrækkelig lægeerklæring
  27. oktober 2016

  Bortvist som følge af utilstrækkelig lægeerklæring

  En ny kendelse fra Afskedigelsesnævnet gav en arbejdsgiver medhold i, at arbejdsgivere ikke skal finde sig i mangelfulde og upræcise lægeerklæringer. Sagen handlede om en sygemeldt medarbejder, hvis arbejdsgiver havde indkaldt til at delta…
  Læs mere